ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Opći uvjeti poslovanja

 
 

Opći uvjeti poslovanja

1Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u svrhu jasnoće općih uvjeta poslovanja te pobliže definiraju određene termine i odnose, načine ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih Ugovorne stranke izrijekom uglave u Ugovor kojeg sklapaju.

1.TERMINI
1.1. Trgovačko društvo ABC Strani jezici d.o.o., Janka Draškovića 23, Samobor, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 04334521706 za organiziranje tečajeva stranih jezika, prevođenja, poduke i dr.usluge
1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa ABC Strani jezici d.o.o. sklopila Ugovor o pružanju usluga u opisu djelatnosti ABC Strani jezici d.o.o. i koje ABC Strani jezici d.o.o. ima u ponudi putem promotivnih materijala, weba itd.
1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje ABC Strani jezici d.o.o. nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je ABC Strani jezici d.o.o. oglasilo. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika u skladu sa člankom 1.4..
1.4. ABC Strani jezici d.o.o. daju opis svake usluge pojedinačno na svojim web stranicama i to u pogledu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je ABC Strani jezici d.o.o. naznačilo ili opisalo u opisu tečaja ili koje druge usluge.
1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između ABC Strani jezici d.o.o. i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti ABC Strani jezici d.o.o.. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.6. Oglašavanje tvrtke ABC Strani jezici d.o.o. je oglašavanje koje je dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi učinila isključivo tvrtka ABC Strani jezici d.o.o., a to se posebice odnosi na objavljivanje na službenim web stranicama, kao i dijeljenje promotivnih letaka, promotivne ponude po raznim Internet portalima i sl..
1.7. Tečaj stranih jezika je usluga koju pruža ABC Strani jezici d.o.o., a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Tečaj stranih jezika je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. ABC Strani jezici d.o.o. nude različite tečajeve kao svoje usluge, a s njihovim programom upoznat je svaki Korisnik prilikom sklapanja ugovora.
1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuju ABC Strani jezici d.o.o., a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Izostanak s grupnog tečaja s polaznikom se ne nadoknađuje. U slučaju bolesti polaznika dulje od 20 dana Škola uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad polazniku će omogućiti pohađanje tečaja u sljedećem semestru. Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 24h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatarati održanim niti nakon što prođe 24h, ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.
1.9. Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga te ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga, osim u iznimnim situacijama. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, ABC Strani jezici d.o.o. i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar svakog tečaja u kojem se ispituje Korisnikovo poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu ABC Strani jezici d.o.o. izdaje potvrdu tj. cerifikat na hrvatskom i engleskom jeziku.
1.11. Ispitni rok je termin unutar tečaja i unutar kojeg se održava završni ispit (usmeni i pisani) za određeni jezik/razinu. Drugi besplatni ispitni rok izvan termina završenog tečaja na koje Korisnik može izaći, a koji je uključen u cijenu tečaja odredili su ABC Strani jezici d.o.o. svojom ponudom, bilo na web stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitnom/im rok-u/ovima koji su mu bili uključeni, ponuđeni i uračunati u cijenu, svaki sljedeći izlazak na ispit će se naplaćivati po Cjeniku kojeg utvrđuju ABC Strani jezici d.o.o..
1.12. Škola može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Škola objavljivati na svojim web stranicama.

1.13. Cjenik je popis usluga koje ABC Strani jezici d.o.o. nude i kojim su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

1.14. Prostor za održavanje nastave (prostor je fizička i/ili virtualna učionica tj.online) sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave i korisnik tečaja pristaje na oba načina održavanja nastave.

2.SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga ABC Strani jezici d.o.o. sklapaju sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje ugovorne strane. Ukoliko polaznik ne sklopi ugovor u pisanom obliku, uplatom tečaja pristaje na ponuđene uvjete.
 

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je dužan sklopiti ugovor sa Školom o pohađanju tečaja te uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora, a ukoliko ga odbije potpisati ili ne potpiše, pristaje uplatom samog tečaja na sve stvavke navedene na Općim uvjetima poslovanja.
3.2. Korisnik je također dužan pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….) o vlastitom trošku, osim u iznimnim situacijama.
3.3. Korisnik ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a ABC Strani jezici d.o.o. zbog tog trpe štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.
3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije ABC Stranih jezika. Korisnik ne smije u prostoriju škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
3.6. ABC Strani jezici d.o.o. ne odgovaraju za nestanak, krađu ili oštećenje Korisnikovih stvari za vrijeme nastave.
3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar te ga ne smije uništiti niti oštetiti ni na koji način jer u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju Škola pretrpi.

3.8. Korisnik ne ostvaruje pravo odabira predavača za grupne tečajeve tj. ne ostavruje pravo organizacije rasporeda i raspodjele predavača po grupama.

4. OBVEZE PREMA POLAZNICIMA

4.1. ABC Strani jezici d.o.o. je dužni su Korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana organizator se obvezuje sukladno ostvarivoj dinamici odraditi sate preostale do kraja tečaja.
4.2. ABC Strani jezici d.o.o. imaju pravo raskinuti ugovor ukoliko prije početka održavanja tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika (6) određen od Strane škole ili će informirati korisnika o korigiranom brojem sati i/ili cijenom. Informaciju će ABC Strani jezici d.o.o.poslati mailom, objaviti na svojim web stranicama ili na neki drugi način.

4.3. ABC Strani jezici d.o.o. je dužni su osigurati prostor za održavanje nastave (prostor je fizička i/ili virtualna učionica) sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. ABC Strani jezici d.o.o.zadržavaju pravo da u svakoj grupi tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih nepredvidljivih okolnosti.
4.4. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja uz nadoplatu u iznosu od 100 kn i uz prethodno pisano odobrenje. Promjenom podrazumijeva pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.
4.5. ABC Strani jezici d.o.o. jamče da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.
4.6. Unutar svoje ugovorne obveze ABC Strani jezici d.o.o.je dužnost je održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.
4.7. O položenom ispitu te o stečenom znanju ABC Strani jezici d.o.o. izdaju odgovarajuću diplomu/certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku. Korisnik je po uspješno položenom ispitu dužan samo osobno preuzeti certifikat o završenoj razini 6 mjeseci od dana završetka tečaja ili od Abc stranih jezika može zatražiti slanje poštom za Hrvatsku ili skeniranje dokumenta što se smatra administrativnom uslugom koja je navedena na cjeniku Abc stranih jezika. Po isteku roka od 6 mjeseci, certifikat se fizički uništava a reizdavanje certifikata se naplaćuje 100 kn kao administrativna usluga za certifikate ne starije od 2 godine uz polaznikovo predočenje ugovora o pohađanju tečaja. Certifikati o završenom tečaju jezika stariji od 2 godine se ne reizdaju. Kandidat mora ponovo pristupiti ispitu za određenu razinu prema cjeniku Abc stranih jezika.
4.8. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole te nisu ugovorna obveza Škole.

5. CIJENE I POPUSTI

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora, osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuju ABC Strani jezici d.o.o. svojim Cjenikom za svaku pojedinu uslugu koju nudi.
5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili odlukom tvrtke ABC Stranii jezici d.o.o..
5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Škola, a pod uvjetima koje određuje Škola, i objavljuje ih na svojim službenim web stranicama, ili na neki drugi način.
5.4. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.

5.5. Pravo na popust, osim popusta na gotovinsko plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. ABC Strani jezici d.o.o. zadržavaju pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust.

6. PLAĆANJE

6.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i karticama u obrocima.
6.3. Plaćanje karticama u obrocima je plaćanje kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.
6.4. Iznos od 250,00 kn kojeg je korisnik dužan platiti po sklapanju ugovora ili ako je uplatio cjelokupni iznos usluge gotovinski, karticom ili obročno karticom iz članka 6.1. i 6.2., a prije početka tečaja, smatra se ugovorenom kaparom kao odustatninom koju Škola zadržava za odustanak od tečaja do 30 ili više dana prije početka tečaja . Ostatak ugovorne cijene Korisnik mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao. Telefonsku ili mail rezervaciju mjesta čuvamo 24 sata tj. 1 dan.
6.5. Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat sredstava za period manji od 30 dana prije početka tečaja, osim u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane Škole.
6.6. Neispunjenjem od strane tvrtke ABC Strani jezici d.o.o. smatra se jedino neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Škole.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. ABC Strani jezici d.o.o. je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl..
7.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo tvrtke ABC Strani jezici d.o.o..
7.3. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da ABC Strani jezici d.o.o. prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.4. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane ABC Stranih jezika. u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima, pamfletima Škole itd..
7.5. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Škole, kao npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje ABC Strani jezici d.o.o. sklope s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta ABC Strani jezici d.o.o. će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na svojim službenim web stranicama.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 13. ožujka 2020. godine.