ABC Strani jezici, Ponuda, Cijena, Popust

Opći uvjeti poslovanja

 
 

Opći uvjeti poslovanja

 

 
* Opći uvjeti poslovanja *
 
1. UVODNE ODREDBE
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja trgovačkog društva ABC STRANI JEZICI d.o.o. (dalje: Opći uvjeti) pobliže se uređuju i definiraju međusobna prava i obveze između ABC STRANI JEZICI d.o.o. iz Samobora, Janka Draškovića 23 (dalje: Škola), kao organizatora i pružatelja usluge jezičnih tečajeva, s jedne strane i korisnika usluge, s druge strane, u pogledu usluga iz članka 2.3. Općih uvjeta.

 

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore iz članka 2.5. Općih uvjeta, osim ako pojedinim ugovorom nije izrijekom drugačije ugovoreno ili ako se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.

 

2. TERMINI

 

2.1. ABC STRANI JEZICI d.o.o. je trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,  MBS: 080764086, OIB: 04334521706, sa sjedištem u Samoboru, Janka Draškovića 23, a bavi se organiziranjem tečajeva, podukom hrvatskog i stranih jezika, prevođenjem, lektoriranjem i drugim tamo registriranim poslovima.

 

2.2. Korisnik usluge (dalje: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa Školom sklopila ugovor o pružanju usluga iz djelatnosti Škole i koje Škola ima u ponudi putem promotivnih materijala, weba itd.

 

2.3. Usluge, u smislu Općih uvjeta, su sve usluge iz predmeta poslovanja Škole, a koje Škola nudi Korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (dalje: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Škola oglasila.

 

2.4. Škola prvenstveno pruža usluge jezičnih tečajeva, pri čemu na svojim web stranicama daje opis svake usluge pojedinačno i to u pogledu opisa, broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Škola naznačila ili opisala u opisu tečaja ili koje druge usluge.

 

2.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Škole i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz  članka 2.3. Općih uvjeta. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i drugih pravnih pitanja, primjenjuju se relevantne odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

 

2.6. Oglašavanje tvrtke ABC STRANI JEZICI d.o.o. je oglašavanje koje je dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi učinila isključivo tvrtka ABC STRANI JEZICI d.o.o., a to se posebice odnosi na objavljivanje na službenim web stranicama, kao i dijeljenje promotivnih letaka, promotivne ponude po raznim Internet portalima i slično.

 

2.7. Jezični tečaj je tečaj hrvatskog i/ili stranih jezika (dalje: Tečaj), a održava se izvođenjem nastave  pred grupom ili individualno, sukladno Ugovoru. Tečaj je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge, te kao takav nije djeljiv po satima. Škola nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a s njihovim programom upoznat je svaki Korisnik prilikom sklapanja ugovora.

 

2.8. Grupa je broj polaznika, čiji broj za svaki pojedini tečaj utvrđuje Škola, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja.

 

2.9. Grupni tečaj je tečaj koji se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Izostanak s grupnog tečaja s polaznikom se ne nadoknađuje. U slučaju bolesti polaznika dulje od 20 dana, opravdane liječničkom potvrdom o nesposobnosti za rad ili podredno drugom odgovarajućom liječničkom potvrdom (koje potvrde se daju na uvid i Škola ih ne zadržava) Škola će polazniku omogućiti pohađanje tečaja u sljedećem semestru.

 

2.10. Individualni tečaj je tečaj koji se održava individualno s Korisnikom, u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak s individualnog tečaja potrebno je najaviti minimalno 24h ranije jer se u protivnome sat smatra održanim, osim u slučaju iznenadne bolesti, opravdane liječničkom potvrdom o nesposobnosti za rad ili podredno drugom odgovarajućom liječničkom potvrdom. Korisnik ne ostvaruje pravo odabira za individualne tečaj.

 

2.11. Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga, te ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga, osim u iznimnim situacijama. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Škola i Korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.

 

2.12. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar svakog tečaja, kojim se ispituje Korisnikovo   poznavanje jezika, a o uspješno položenom ispitu Škola izdaje potvrdu tj. certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku.

2.13. Ispitni rok je termin unutar tečaja i unutar kojeg se održava završni ispit (usmeni i pisani) za određeni jezik/razinu. Drugi besplatni ispitni rok, izvan termina završenog tečaja, a na koji Korisnik može izaći i koji je uključen u cijenu tečaja, određuje Škola svojom ponudom, na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način. Ukoliko   Korisnik ne pristupi ispitnom/im rok-u/ovima koji su mu bili uključeni, ponuđeni i uračunati u cijenu, svaki sljedeći izlazak na ispit će se naplaćivati sukladno Cjeniku kojeg utvrđuje Škola. Škola može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Škola objavljivati na svojim web stranicama.

 

2.14. Cjenik je popis usluga Škole, s naznakom cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način, u skladu sa ZOO-om i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

 

2.15. Prostor za održavanje nastave je fizička i/ili virtualna učionica, sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave.

 

3. SKLAPANJE UGOVORA

 

Škola sa svakim Korisnikom sklapa Ugovor o pružanju usluga. Ugovor se smatra sklopljenim potpisom obiju ugovornih strana, odnosno prihvatom točno određene ponude, koji može biti učinjen usmeno, pisano, telefonom, faxom, elektroničkom poštom, uplatom dužnog iznosa cijene ili dijela cijene ili na drugi zakonom predviđen način.

 

4. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

 

4.1. Korisnik je dužan sa Školom sklopiti ugovor o pohađanju tečaja, te uplatiti ugovoreni iznos, sukladno članku 8. Općih uvjeta, odmah po sklapanju ugovora. Ukoliko Korisnik, iz bilo kojeg razloga, ne potpiše ugovor, smatra se da je ugovorni odnos među strankama zasnovan uplatom tečaja i to prema uvjetima iz ponude tečaja.

 

4.2. Sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici, itd.), Korisnik je dužan pribaviti o vlastitom trošku, osim u iznimnim situacijama.

 

4.3. Korisnik ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.

 

4.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Škola zbog toga pretrpi štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.

 

4.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale, te druge stvari koje donosi u prostorije Škole. Korisnik ne smije u prostorije Škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.


4.6. Škola ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje Korisnikovih stvari za vrijeme nastave.


4.7. Korisnik je dužan paziti na inventar Škole, te ga ne smije uništiti, niti oštetiti ni na koji način jer u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju Škola pretrpi.

 

4.8. Korisnik ne ostvaruje pravo odabira predavača za grupne tečajeve, kao niti za individualne tj. ne ostvaruje pravo organizacije rasporeda i raspodjele predavača po grupama u slučaju grupnih tečajeva, a u slučaju individualnih tečajeva, termini se dogovaraju.

 

4.9. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja, uz prethodno pisano odobrenje Škole i nadoplatu u iznosu od 100,00 kn, s time da se promjenom u smislu ove odredbe podrazumijeva pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.

 

5. PRAVA I OBVEZE ŠKOLE

 

5.1. Škola je dužna Korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana, Škola se obvezuje, sukladno ostvarivoj dinamici, odraditi sate preostale do kraja tečaja.


5.2. U slučaju da prije početka održavanja tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika određen od strane Škole za tu vrstu tečaja, Škola ima pravo raskinuti ugovor, u kojem slučaju će se korisniku izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. Umjesto raskida ugovora, a s ciljem održavanja tečaja, Škola može organizirati drugačije osmišljeni tečaj, s drugačijim brojem sati i/ili cijenom, o čemu će se na odgovarajući način obavijestiti Korisnik, s time da je za svaku promjenu koja dovodi do uvećanja cijene potrebna suglasnost Korisnika.

 

5.3. Škola jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.


 

5.4. Sukladno ugovornim obvezama, dužnost je Škole održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člancima 2.12. i 2.13. ovih Općih uvjeta.


5.5. O položenom ispitu, te o stečenom znanju, Škola izdaje odgovarajuću certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku. Korisnik je po uspješno položenom ispitu dužan samo osobno preuzeti certifikat o završenoj razini, u roku od  6 mjeseci od dana završetka tečaja ili od Škole može zatražiti slanje poštom unutar Hrvatske ili skeniranje dokumenta, što se smatra administrativnom uslugom koja se naknađuje prema cjeniku Škole. Po isteku roka od 6 mjeseci, certifikat se fizički uništava, a reizdavanje certifikata se naplaćuje iznosom od 100,00 kn, kao administrativna usluga za certifikate ne starije od 2 godine, uz polaznikovo predočenje ugovora o pohađanju tečaja. Certifikati o završenom tečaju jezika stariji od 2 godine se ne reizdaju, već Korisnik mora ponovo pristupiti ispitu za određenu razinu prema cjeniku Škole.


5.6. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole, te nisu ugovorna obveza Škole.

 

6. NAČIN ODRŽAVANJA NASTAVE (TEČAJA)

 

6.1. Škola osigurava prostor za održavanje nastave sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave, te jednog predavača po grupi. Škola zadržava pravo da u svakoj grupi ili individualnom tečaju tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih novonastalih okolnosti.

 

6.2. Pod prostorom se smatra fizička i/ili virtualna učionica. Virtualne učionice ustrojavaju se putem tehničkih sredstava za daljinsko komuniciranje (dalje: Online nastava). Online nastava organizira se posredstvom digitalnih platformi Zoom i/ili Skype for Outlook ili Skype, te drugih odgovarajućih platformi koje osiguravaju uvjete za nesmetano odvijanje Online nastave.

 

6.3. U slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje nastave u fizičkim učionicama, Škola ima pravo donijeti odluku o održavanju (započinjanju ili nastavljanju) Online nastave. Takva nastava može se organizirati primjerice, ali ne ograničavajući se samo na te razloge, zbog nemogućnosti korištenja fizičkih učionica kao posljedice potresa, poplave, požara ili drugih uzroka zbog kojih su iste izvan uporabe, zatim u slučaju kada je to nužno uslijed okolnosti izazvanih epidemijom zaraznih bolesti (primjena mjera radi sprječavanja i suzbijanja epidemije, te zaštite pučanstva od zaraznih bolesti) ili u slučaju nastanka drugih nepredvidivih okolnosti.

 

6.4. Online nastava organizira se za polaznika kojem je, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,  određena mjera samoizolacije, u kojem slučaju je polaznik dužan o tome bez odgode obavijestiti Školu i predočiti  o tome odgovarajući dokaz.

 

6.5. Sklapanjem ugovora Korisnici potvrđuju da imaju osigurane sve potrebne uvjete za sudjelovanje i praćenje Online nastave, kako je prethodno opisano.

 

7. CIJENE I POPUSTI

 

7.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti prilikom zasnivanja ugovornog odnosa. Cijenu utvrđuje Škola svojim Cjenikom za svaku pojedinu uslugu koju nudi.


7.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s člankom 2.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili odlukom Škole.


7.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Škola, a pod uvjetima koje samostalno određuje Škola i objavljuje ih na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.


7.4. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.

 

7.5. Pravo na popust, osim popusta na gotovinsko plaćanje, u pravilu mogu ostvarivati samo fizičke osobe, s time da Škola zadržava pravo da određeni popust odobri i pojedinoj pravnoj osobi.

 

8. PLAĆANJE

 

8.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.


8.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i karticama u obrocima.

 

8.3. Obročno plaćanje karticama je plaćanje kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.

9. RASKID UGOVORA

 

9.1. U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija Škole ili na daljinu, Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana. Ovo pravo Korisnik može iskoristiti na način opisan   na web stranicama Škole, na web lokaciji: https://abc-strani-jezici.hr/raskid-ugovora/ odnosno na način da ispunjeni obrazac za jednostrani raskid ili svoju nedvosmislenu pisanu izjavu o raskidu ugovora, koja obavezno mora sadržavati sve podatke iz spomenutog obrasca, a prije isteka navedenog roka, dostavi Školi preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@abc-strani-jezici.hr

 

9.2. Korisnik nema pravo na raskid ugovora ako je Škola ispunila svoju uslugu, a ispunjenje usluge je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika prije isteka roka iz članka 9.1. Općih uvjeta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat  s činjenicom da će u tom slučaju izgubiti navedeno pravo. Ako je usluga ispunjena samo djelomično, Korisnik je dužan platiti cijenu razmjerno onome što je ispunjeno i odustatninu u iznosu od 250 kn i ukoliko je potvrdio te krenuo na ponuđeni tečaj.

 

9.3. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Škola će Korisniku, u daljnjem roku od 14 dana od dana zaprimanja uredno ispunjenog obrasca ili izjave o raskidu, izvršiti povrat uplaćenog iznosa. Povrat će se izvršiti, u pravilu, istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Korisnik prilikom plaćanja, osim ako se stranke ne dogovore drugačije.

 

9.4. Korisnici koji su ugovore sklopili u prostorijama Škole ne mogu jednostrano raskinuti i/ili odustati od ugovora na prethodno opisani način, već jedino ako su za to ispunjeni uvjeti propisani ZOO-om i drugim važećim propisima.

 

10. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

 

10.1. Škola je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i slično.


10.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo tvrtke ABC STRANI JEZICI d.o.o. i Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Škole, kao što je primjerice neovlašteno distribuiranje ispita.


10.3. Korisnik je u smislu čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Škola prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama, kao i u druge zakonom dopuštene svrhe.


10.4. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane Škole, a u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole,  ne predstavlja kršenje ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima, pamfletima Škole itd..


11. ZAVRŠNE ODREDBE

 

11.1. Na pojedina pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi relevantni propisi Republike Hrvatske.

 

11.2. U slučaju bilo kakve proturječnosti između pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta i pojedinih odredbi Ugovora, primjenjuju se odredbe Ugovora.


11.3. Škola ima pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete, u bilo kojem trenutku, o čemu će Korisnici biti obaviješteni njihovom objavom na službenim web stranicama Škole.

 

11.4. Ako bilo koja odredba Općih uvjeta postane nevaljana, nezakonita ili neizvršiva na bilo koji način, ostatak Ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.


11.5. U slučaju nastanka spora, stranke se obvezuju isti pokušati prvenstveno riješiti mirnim putem, a  ako u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača

(Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.)  obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na e-mail adresu: info@abc-strani-jezici.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1. srpnja 2020. godine.